■•y fik. tA ajs- rerzoe- tn de Len Raad m voor ierlei- aededee- rtoren i daar- rerbinder ar »St. g met de het ti genoe- ijk plan hooi» aa: irs niet voor evens aan van voor hoofd dei oordeel s ook orden ijdens College ezig sijr ing van wordt voor te g over- ramen worden per dt de de BESLISSING. De vergunningen worden verleend overeen komstig de Toesluiten hiernevens als bij lagen gevoegd en geboekt in het desbe treffende register onder de nrs. 2/97 1/242, 1/244, 1/247, 1/24Ö en 1/249. •Tordt besloten. gesloten jranat in deze de door het school, estuur gevraagde medewerking te verleene Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -v-v-vvlt-v-yvv-, i AANMERKINGEN. -V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 356