n 1 t'3 7*4 J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.T. 22 no Gemeentesecretari M?- Voorzitter Idem K>. Centraal Bureau voor Verificatie enz. Den Haag. G.Hilhorst Juli30 102/1/6 s 19-7-D3O KORTE INHOUD. zendt ontwerp van het "badhuis met ver zoek hem te machtigen tot het uitschrij ven der openbare aanbesteding. Tevens J wijst de Directeur op eenige afwijking van het oorspronkelijke bouwplan adviseert aan den ambtenaar J.Elberse voor het verrichten van overwerk inzale het samenstellen van de kohieren school geld 1930 ee" vergoeding toe te kenner, van f 15»"- stelt voor aan de N.V. Centrale Slacht plaats alhier een schrijven te richten, waarbij wordt medegedeeld dat het col lege voornemens is aan de verleende ver gunning ingevolge de hinderwet een nieuwe voorwaarde op te leggen met be trekking tot de rioleering van de slach plaats en HzadlgEH het bestuur uit te noodigen in de vergadering van B. en dd. 5 Augustus eventueele bezwaren tegei het voornemen kenbaar te maken. stelt voor het dossier betreffende het maken van een open schutting ter afsche ding van het perceel B.N.van Nes in de Burgemeester Grothestraat in handen te stellen van den wethouder O.T. met ver zoek overeenkomstig den wensch van den Raad pogingen in het werk te stellen voor het verkrijgen van dei noodigen grond voor doortreiocing van het bestaan' de trottoir. esloten 1 |tellen rt erken mei lan te ac vereenkoi lecretari zendt rapport omtrent de bevindingen bi( de kasopneming en controle administratii Gemeenteontvanger op 4 Juli j.1. doet het verzoek hem vergunning te ver- leenen tot het plaatsen van een recla®e" bord aan de Herkstraat alhier. ordt bes ïordt be aar aanl 'esloten Schrijver ffordt op stand bij D29 met lige zorf u E 3. C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 359