IA, if L r. a a "o i) I. éi. L H. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur "Een School m/d Bijhei K. Janson. Bakkersweg 3. Soest. RIC. Armbe s tuur Petrus en Paulus. Directeur der Gem Reinigings en Ont smettingsdienst Amersfoort. Commissie van toezicht Arbeids bemiddeling. Directeur 0 Commissie 0. 7, De Voorzitter Idem. l6 Jan'30 15 Jan'30 18 Jan'30 l6 Jan'30 II0.67/2/I 17 Jan.»30 Nr3 KORTE INHOUD. vraagt beschikbaarstelling van f 1390» ter bestrijding van den len termijn der verwarmingsinstallatie in de in aanbouw zijnde school aan den Driehoeksweg. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet voor de uitbreiding van zijn smederij door bijplaatsing van een motor van 1 P.K.in het perceel Bakkersweg 3 kad.gem.Soest in sectie H. no. 2678 verzoekt de bijdrage in de kosten van ver pleging van het meisje H.Dorrestein in het gesticht"De Goede Herder"te Tilburg ad f 50.- vanaf 24 Oct.j.1. voor een jaar te willen verlengen. geeft in overweging de ontsmetting van de |3eslot woning P.Hagel te Soesterberg op grond van |stelle: doelmatigheids motieven uit te stellen tot April of Hei. zendt verslag van de verrichtingen enz. door het Correspondentschap der Arbeids bemiddeling over 1929 adviseert tot wijziging van de garantie I Aan de tegenover de P.U.E.M. terzake atroomafnamej4 ven Raadhuis. bericht zich te kunnen vereenigen met het voornemen om den Raad voor te stellen de woning van den Directeur 0'7aan het Rijkfl telefoonnet aan te sluiten. stelt voor het besluit dd. 7 Januari j.1. inzake verkoop van een 5-tal omgewaaide boomen aan de fa. Butzelaar voor de somma van f 24.zoodanig te wijzigen dat' als kooper wordt aangeduid H.van Holten, Klaarwaterweg 3» alhier. stelt in verband met een mondeling gedane vraag van den Hoofdagent van Politie Assink naar de mogelijkheid tot aankoop van de gemeentewoning thans bij hem in huur voor aan Assink voornoemd een schr! ven te richten met verzoek te willen mede- deelen welk bedrag hij meent als koopsom te kunnen geven. 3 C CD 1)0. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 35