z^r. M- n. '%A. a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter idem. Bestuur der Stich ting Engendaal- school. de Brandraad. Voorzitter N.Prinsen. Soest. KORTE INHOUD. stelt voor aan den Naad het voorstel te doen inzake herziening van het gemeente lijk belastingstelsel in verband met de .'let van 15 Juli 1929 ,Stbl. no. 330 «re gelende de herziening van de financieele verhouding tusschen het Eijk en de lemeenl ten. SpreKer stelt voor de voordracht vanl B. en Jdd. 7 Juli 1930 4e afd. no. l| te handhaven doch daarin eenige wijzi ging den Baad voor te stellen ,n.l. plaatj sing van de geheele gemeente in de zesde klasse voor de heffing der personeele be-1 lasting en heffing van 90 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting. behandelt een tweetal ontwerp besluiten ■esloten tot wijziging der gemeentebegrooting 1 jjoftustetell verzoekt den Raad de noodige gelden beschWesJ°^en baar te stellen voor aankoop van school- ft wetteli meubelen en leermiddelen ten behoeve van Bte verlee het 3e leerjaar der U.L.0. school. dringt in een schrijven aan op een spoe- dxge beslissing op zijn advies dd. 3 "-harl j.1. met betrekking tot het plaatsen van een sirene nabij de Brandweer-centrale te| Soesterberg. Be kosten daarvan bedragen f 250,-. stelt de vergadering voor aan den Raad een crediet te vragen van f 1000,- teneinl de daaruit te kunnen bestrijden de kostenj verbonden aan het geven van vuurwerk ter gelegenheid van de herdenking van den 5° sten verjaardag van iï.M. de Koningin. doet afstand van het aan hem bij besluit van B. en T. van 2B Mei 193^ verleende verlof tot verkoop van alcoholhoudenden anderen dan sterken drank in het perceel gelegen aan de Soesterbergschestraat no« 6. O 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 361