7" \y? V3 BESLISSING. Lan den Raad zal het gewijzigde voor- Uel worden aangeboden. isluiten Besloten wordt den Raad de besluiten ter jting l93oMaststelling aan te bieden, Lden besch®ssloten wordt den Raad voor te stellen i school- V wettelijk voorgeschreven medewerking ïoeve van lts verleenen. >1. een spoe- ld. 3 itsen van ïntrale te| jedragen Besloten wordt den Raad voor te stellen pot het plaatsen van een sirene te beslui ten en te verzoeken het gevraagde crediet ld f 250,- te willen verleenen. Overeenkomstig het voorstel wordt be sloten. besloten wordt het bij besluit van 28 fcei I930 verleende verlof aan N.Prinsen in te trekken. A/ /st j- i/V' Lriy. JüH Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. /(s Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. /A AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 362