1 S "o jli. X). 5 L ^33. 3 4- rss* BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. T e chn .Arob t enaar bij het Gasbe drijf. directeur G. uemeentesecretari directeur 0.7. l6-7-'10 no41/2/44 Bewoners van het Vosseveld Gemeenteontvanger Vo orzitter Centraal Bureau voor Verificatie enz. Ben Haag. 16-7.»30 l6-7-'3C KORTE INHOUD. vraagt verlof van 25 Juli 'a avonds tot en met 15 Augustus a.s. en doet mededee- ling omtrent zijn waarneming. adviseert net salaris van den opzichter C.J. ,V.Rietveld te regelen naar de le nlas-l se voorkomende in de salarisregeling. adviseert dyd-tijdelijke^ambtenaar B. van Ketel ingaande 1 Juli vast aan te stelle,.,! vraagt machtiging aan den heer '7.?.Penning ter compensatie van geleverden grond voor ophooging van de K0ninginnelaan 3 grènfl te mogen afleveren. Be kosten daarvan be dragen f 15,45 en kunnen gebracht worden ten laste van den post verbetering Konin-1 ginnelaan. vragen verbetering aan te brengen aan de wegen in het Vosseveld. zendt maandstatenboek met den stand der kas op 15 Juli j1 stelt voor vast te stellen en uitvoer te te verklaren een 5e suppl.kohier school gelden I929 met een totaalbedrag van f 65,87. zendt de jaarstukken van het gemeentelijk lesloter gasbedrijf over 1929 B ze*id« <y g 3 a co Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 363