vv s .yyfi 1 f BESLISSING. nds tot meded.ee- zichter e le :las-| ling. Het gevraagde verlof wordt toegestaan onder goedkeuring van zijn waarneming, besloten wordt "bij de behandeling der begrooting 1931 Let advies van den Di recteur in overweging te nemen. B. van look dit advies dat mondeling wordt e stelleii.( voorgebracht zal bij de behandeling van de begrooting nader worden overwogen. Penning rond voor 3 K3 grind arvan be- t worden ng Konin-i n aan de I besloten wordt de gevraagde machtiging te verleenen. De Directeur van Openbare berken rap porteert dd. 16 Juli 1930 ,no.23/13/2 dat reeds maatregelen worden genomen. Besloten wordt aan adressanten mede te deelen overeenkomstig den inhoud van het [rapport van den Directeur van O.W. and de.' I Notificatie. tvoer te sehooi- van eentelij^ pet kohier wordt vastgesteld en ter in vordering gegeven aan den gemeenteont- vanger [besloten wordt de jaarstukken om advies te zenden aan de Gascommissie. f 5' *1/- j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 364