n 1 V5 pR- 1 w 6 6 e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. bestuur der Stich ;ing üngendaal- idhool. bestuur der H.K» U.L.O. school. Jvd.San Soest 12 Juli'30 *tx. Voorzitter Directeur O.VST. 3e Afdeeling R Ver een i ging tot bestrijding T.-B.C. l>eger des Heils Afd.Utrecht. KORTE INHOUD. vraagt "beschikbaarstelling van het toe gekende bedrag ad f 81,25 "ter bestrij ding van de kosten verbonden aan het aan- koopen van een naaimachine vraagt beschikbaarstelling van het toege kende bedrag ad f 266,75 ter bestrijding van de kosten verb onden aan d e ui forel ding der leermiddelen. verzoekt de gemeente Soest als eigenares van eenige grondperceelen gelegen nabij het Monnikenbosch een regeling te tref fen voor juiste aanwijzing van onderschei' nene granzen deelt mede dat de gemeentebode T.Beuzel hem te kennen heeft gegeven nog niet te kunnen slagen in het huren van een woning en mitsdien niet op den voorgeschreven tijd (l Augustus a.s.) zijn tegenwoordige woning kan verlaten. zendt bouwaanvrageingezonden door n.van Breukelen in verband met het voornemen tot het bouwen van een woning aan de ninginnelaan en wel op het perceel gelegen tusschen den iukenhorstweg en den nieuw j aangelegden weg de Zoninginnelaaïn. zendt een aantal ontwerp-besluiten tot het verleenen van ontheffingen schoolgeld. vraagt vergunning tot het houden van een openbare geldinzameling, op 27 wuli a.s. vraagt vergunning tot het houden eener collecte op 4,5» en 6 Augustus a.s. I Jesloten cnikbaa [Besloten beschikt Besloten stellen met opdi "ethoude [uitkomst uit te t Besloten mijn bir huis moe II Septen klaart 2 ^esloten nen ondt wordt 01 grens vs I de grem [de Konir [Alle ont 'e vergi 3 CT> O hl. Dagteekening en volgnummer. 'v O.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 365