.Beuzel liet te sn woning ïreven ïwoordige ?nemen i nieuw BESLISSING. [Jesloten wordt het bedrag ad f 81,25 8e- Ischikbaar te stellen. liesloten wordt het bedrag ad f 266,75 I oeschikbaar te stellen. .jesloten wordt deze aangelegenheid te stellen in handen van den Directeur O."/, [net opdracht deze aangelegenheid met den wethouder te behandelen en omtrent de [uitkomsten dier onderhandeling rapport uit te brengen. [Besloten wordt als aller uitersten ter mijn binnen welke de woning in het Raad huis moet zijn verlaten wordt gesteld op 1 September a.s. Wethouder Koenders ver klaart zich tegen deze beslissing. pesloten wordt de vergunning te verlee- Jnen onder voorwaarde dat het huis gebouwcjl [wordt 00 een afstand van 5 Heter uit de Igrens van den Likenhorstweg en 10 II uit I ie grens van den nieuw aangelegden weg I ie koninginnelaan. [Alle ontwerp-besluiten worden vastgesteld Je vergunning wordt verleend. idem. hti. V J ib yi- <Jt 1 5 (V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \S~ i c 1v/d-ectvw»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 366