1 B a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoeven de Blinden. Inspecteur Po litie. 22-7-'30. no148/4- h/h Commissie Grond bedrijf KORTE INHOUD. vraagt vergunning tot het houden eener collecte in de maanden Augustus, Septem ber en October. adviseert den eigenaar van een voor het publiek gevaarlijken hond J.C.v.d. Tak uartmanlaan 1 alhier aan te schrijven dat bedoelde hond ingevolge art. 47 der Alg. Politieverordening moet voorzien zijr van een muilkorf komt in de vergadering ter bespreking van het voornemen tot verkoop van een perceel grond gelegen aan e Batenburg- laan en wel aan E.Wijman, te Soesterberg, Het lid dier commissie, de heer Casille meent dat bij de behandeling van deze aanvrage in de Commissievergadering door den wethouder onvoldoende toelichting is gegeven aangezien hem na de vergadering is gebleken dat de gegadigde Wijman het perceel ruim 30 ja.ar in huur heeft en bovendien reeds eenige malen getracht heeft het perceel van de gemeente te koopen. 'Wethouder Hoenders geeft aan den heer Gasille de verzeKering dat de vroegere aanvrage tot aankoop door E.Wijman hem evenmin «sjiekend waren, zoodat hij daar omtrent aan de Commissie geen mededee - ling kon doen. Ha eenige bespreking gaat de Commissie en het college van 3. en W. gezamenlijk het bewuste perceel bezichtigen. )e vergur ïordt bes Per plaal lat het i lan P.A.a ereids 1 rerkoopei iroorwaarc emeente rerbreed] latenburg )oor het ;rent dei slissing 3 C CP "o 1HH. "Vf. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 367