I 4 f BESLISSING. De vergunning worclt verleend, Ifordt besloten. Fer plaatse is de Commissie van oordeel [lat het perceel na verkoop van plra.24 M2 pan P.A.van Angeren waartoe de Raad jereids heeft besloten, aan E. Wij man te irerkoopen voor f 4,- per 112 en onder jroorwaarde dat hij kosteloos aan de gemeente afstaat een strook grond ter rerbreeding van het wandelpad langs de fiatenburglaan. j)oor het College van B. en W. wordt om trent deue aangelegenheid nog geen be- Liijsing genomen. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 3 c i~^. 1 xJ/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 368