7 7f3 I 5*6. /q, s E J? 1*1. ftx. 1 5H. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeentesecretaris N. ^lthoff "".-"ieuwstr.46 25-7"3® utrefaht b. ijman,te Soesterberg 21-7~3® bewoners School straat en Schoolbestuur "°chool ra/d "°ij- bel hees technisch ambte naar Gasbedrijf. 22-y)y Gir. Openbare >'er ken Soest gemeenteontvanger 23-7_3u Soest Geitenfokvereeni' ging St.Jacob,te Soesterberg. 23-7-3° 79/4/1 7-6-30 2u-7)3° KORTE INHOUD. biedt ter vaststelling aan het le suppj kohier schoolgeld over 193® met een to taalbedrag van f 4073,86 vraagt beschikbaarstelling van het gym nastieklokaal te Soesterberg voor het houden van een inboedelveiling boet een bod op den gemeentegrondgele gen aan de Batenburglaan, thans bij henj in huur. Verzoeken wegens gemis aan deugdelijk drinkwater doortrekking van de water leiding. Zendt overzicht van den toestand en de verrichte werkzaamheden van het Gasbe-J drijf gedurende het le halfjaar I93O. .Rapporteert dat de eigenaar van den VaJ^ dehoogt'*'eg weigert de straatnaambord 01 zijn grond te plaatsen en vraagt thans| beslissing, hoe in deze te handelen. Vraagt verlof van 4 t/m 24 Augustus a.sl en verzoekt tevens den heer L.A.Heijstel ambtenaar ten zijnen kantore aan te wijf zen als waarnemend gem.Ontvangeronderl intrekking van de aanwijzing tot waarnel mend Gem.Ontvanger de heer J. Th. J.Regtfl Voorzitter vraagt beslissing op het verzoek van de h.V.O.B.I.m. 0L1 een ondej zoek in te stellen naar de kwaliteit oei zine,voor welk onderzoek de raad eveneej had besloten. Bericht voorloopig geen prijs meer te =1 stellen op gem. subsidiewegens te weirzi belangstelling in de werkzaamheden der I Vereeniging.Het reeds toegekende subsüj over 1930,ad f 12,5® zal vereenigi^S] retourneeren. b, Cü 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 379