h- 1" T- P- P- P h e 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Directeur 0.7. 13 Jan'30 Fo.157/2 adviseert aan A.P.LinthoutAmersf.straat 1 78 te Soesterberg eene bewoonbaar verkla-| ring af te geven onder de door hem gesteld de voorwaarden. ■Overeenk ■ree teur^ hro^yf t* Idem biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. IDe vergu; Ikomstig llage gev I2/56, 2/ Gem. Secretaris biedt ter beoordeeling aan een nieuwe re-I geling tusschen de gemeente en 7.Heijde- man, Koudhoornweg 1 alhier inzake ruil vaq grond aan den Koudhoornweg en den nieuw geprojecteerden weg. I Het de Idering z ■wordt ee laan 7He 7te wille ■wijze ee Iwenscht Iverklari /trekking Igeteeken Directeur 0.7. 20 Jan'30 F0.167/2O3 adviseert tot verdaging van de beslissing] op de aanvrage van J.H.Benier te Ooster beek tot het bekomen van een bouwvergun ning. ■Hordt be Idem 21 Jan'30 Fo. 46/2/3 biedt een nieuw plan aan tot omlegging van den Eikenhorstweg met een afstands verklaring geteekend door den heer A.7. Beckeringh inzake beschikbaarstelling van] den noodigen grond Het rapport gaat vergezeld van de gunstige adviezen der Commissie Grondbedrijf en Openbare Ver ken. IBesloten ide ingez jstellen ld em 21 Jan'3° No.167/267 brengt advies uit inzake uitbreiding van het fabrieksgebouw der F.V.Photax waarvoor eene aanvrage om vergunning ingevolge de Hinderwet is gedaan. ■Besloten Jstellen ■advies t Gem.Secretaris en Directeur 0.7. brengen advies uit inzake verbouw Raadhui^! -be verga gvereenig rlovereenk man den ■dracht t r- <V> 3 G CR O Dagteekening en volgnummer. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 37