rf'/ïï( BESLISSING m het gyffl. voor het ig te Het kohier wordt vastgesteld Besloten wordt afwijzend op het verzoek Beschikken. Besloten wordt het advies in te winnen lvan de kommissie Grondbedrijf ■Besloten wordt aan de directie van de ■"rnh.'laterleiding My de adressen te leenden om b ericht en opgave van kosten. 1/erzocht zal worden of de My de mogelijk jheid wil overwegen de uitbreiding voor [hare rekening te nemen. ;and en de_._ iet Ga°be-B rapport wordt kennis genomen en lar 1910. Besloten het ter kennis te brengen van den Raad. ran den VaaT ïaambord iagt thanss 10teri wor(it voorloppig geen straatbaajm- tndelen. bord te plaatsen. igustus a.al -..A.Heijstel aan te wij ïger, onderl tot waarrij Th.*-1Regtel .ng op het mi een ondel laliteit =1 ■aad eveneej Het verlof wordt verleend. |3esloten wordt Th.J.Regteronder dank Ivoor de bewezen diensten als waarnemend |3em0ntvange.r te ontheffen en de heer jl.A.Heijster aan te wijzen tot waarne mend Ontvanger dezer gemeente. Als datum |van ingang dezer aanwijzing en ontheffir wordt bepaald 1 Augustus 1930. Besloten wordt het schrijven te zenden [aan de O0mmissie van O,-/.opdat deze sene beslissing neme of een onderzoek nog wenschelijk of noodig wordt geacht. |Het reeds toegekende subsidiebedrag lad f 12,50 zal wederom in de gemeenteka [worden verantwoord.Het schrijven zal lien Raad ter mededeeling worden voor gedragen. Xho. \A1 bhi. it le si j] iet een to- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J <3^4?' v td cCkXm». 1*1,$! v 504. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 380