BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. ■^fd. -"inancien. ued. ^taten 15-7-3° 3e AfdU'o* L849/17°! verificateur v er.Ned.Gem. 23-7-3° 123/6/ 3 -^randraad S0est v oorzitter ""randraad 'ir. Nest.der tichti 'Je -"ichtingberg -lmersf oort uppenheim ■^ieuwstr.óa •^oest mg .Rapporteertdat A.v.d.2ouwen,Utr.weg 6/ alhier niet voldaan heeft aan de koopvoo waardenverhonden aan den verkoop van compostvastgesteld door den Raad,hij zijn hesluit van lS Februari 193°« Berichten zich met het voorstelinzake den leeningsduur voor de kosten van ver- houwing van het raadhuisvervat in het schrijven van 2W Bei 193u>4e afd. No: 2163 zich te kunnen vereenigeigg Voorts deelt het wollege mede,hereid zijn genoe gen te nemen met de oplossing,waarhij de totale bouwkosten van het nieuwe hureau voor Openbare werken geheel gedekt zulle worden uit de gewone middelen van het dienstjaar 193°* zendt proces-verhaal kasopneining Gem.Ont vanger per 21 Juli 193°» Van Let proces verhaal wordt kennis genomen. Bericht dat de landbouwer '7,Kok slechts hereid is ter verbreeding v.d. Klaarwatei weg een strook af te staan van 1 M.breed te. zendt ontwerp-begrooting van de ^randwee; voor 1931. deelt mondeling mede,dat de Ver. "Soest" er prijs op .stelt dat hij hij het bezoek v.d. internationale Lrandweertentoonstel*. ling te ^otterdam zich als voorzitter v.d.Brandraad hij de excursie aansluit. Aangezien hij op 6 augustus wegens vacan- tie vertoeft te Roermondverzoekt hij machtiging de reiskosten Roermond-en ten voor rekening der gemeente te brengen. Biedt ter behandeling aan eenige verzoek om bouwvergunningvergezeld van de teeke ningen en adviezen. Rericht de opening van zijn nieuw zieken huis en verzoekt mede te deelen of voor verpleging van lijders aan besmettelijks ziekten eventueel gebruik zal worden ge maakt van de door hem te bouwen barakken Klaagt over hinder van de washinrichtms K ■uij er Dagteekening en volgnummer. ±J -? r» U ir 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 381