yi/. 7^' f s-'-yx i/i 53 A1 m vb- BESLISSING Jeze aangelegenheid wordt gesteld in tanden van den wethouder van 0,1. om Dericht. Besloten wordt uitvoering te geven overeenkomstig het schrijven van heeren GedStaten. Besloten wordt deze strooit grond thans te aanvaarden en den raad daarom trent voorstellen te doen. Oe begrooting zal t.z.t. in behande ling worden genomen. Aangezien de voorzitter v.d.Brandraad in diens kwaliteit de tentoonstelling Bezoekt, wordt besloten de reiskosten Roermond-Botterdam en terug van.gemeen te wege te restitueeren. ^e vergunningen worden verleend overee komstig de besluiten als bijlage hier nevens genoegd, onder de nrss 2/IOO-I/25O- Besloten wordt het bestuur in te lichtten en rnede te deelen, dat me t de stichting °tads-en Academisch ziekenhuis te °trecht een overeenkomstbetreffende verpleging van lijders aan eene besmet telijke ziekte is gesloten. Besloten wordt het advies in te winnen ^•d.directeur van O.W. /5" P1 V- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 382