1v- iv- 1T- 1V' iU BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. d.^.de -^oer -'■delaars tr. 47a trecht bewoners a.d. ^aanstraat °ecretari s 'Ugem.^oesterb. ^ymnastiekver ^erneentesecretar wethouder underw u emeentesecretari.s 26-7-3^ Js Kan zich niet vereenigen met het schrij. van van -J.en »lvan 9 Juli 193^ To*1514/; inzake het oprichten van een afdak door J.H.#. van Vuure aan den Nieuwe weg No;^. en verzoekt mede te deelen binnen welken termijn hij kan appelleeren. vragen verbetering van de bermen van den weg vraagt versterking van het gymnastiekloic noodig voor het aanbrengen van gymnast iel toestellen rapporteert naar aanleiding van het be zwaar van N. v.Woudenberg Molenstraat 3 te boerden, dat door de P.U.E.M. schade zou zijn toegebracht aan zijn perceel 'li| ninginnelaan 7^» vraagt machtiging tot aankoop van een nieuwe schrijfmachinemerk "Triumph" mo- del 10,-orijs na aftrek van korting f 327,75' deelt mede dat het R.K.Schoolbestuur Jt,| Petrus en Paulus aan hem heeft overgelf ter kennisneming een 8tal inschrijvings-| biljetten der onderhandsche aanbesteding van den verbouw der R.&.Jongensschool»^ en ander overeenkomstig het bij de stu' gevoegde overzicht.Het blijkt,dat de aai1 met «J.°.van ^chadewijk als laagste inscl ver heeft ingeschreven voor een bedrag? f 7756,00. De wethouder vraagt of de gadering in beginsel kan goedkeuren dat het Schoolbestuur gemachtigd wordt het werk aan -'chadewijk voornoemd &p te 1^3 vraagt verlof van 2 t/m 16 Augustus 193 Dagteekening KORTE INHOUD volgnummer. U V "ft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 383