i4- HA A' st schrij. 3 No *1514/1 fdak door 5weg Noiio ■ien welken ;n van den lastieklob gymnastie in het be snstraat 3 .11, schade perceel ili van een ciuinph" r,0' korting oestuur 'ti t overgelei ohri j vingS' anbestedini isschool)^ ij de stuk ,dat de aan agste insci en bedrag t of de ve; keuren dat vordt het kp te IraÉ gustus 193° BESLISSING. 3esloten wordt adressant te berichten dat het college blijft bij het door haar ingenomen standpunt en hem voorts mede te deelen,dat omtrent deze zaak ;een aopel ms geregeld. besloten wordt het advies v.d. Directeur van Openbare werken in te winnen. besloten wordt het schrijven te zenden aan den directeur van O."/, met verzoek om kostenberekening en bericht of de kosten al of niet bestreden Kunnen wor den uit het restant crediet verleend voor hetbonderwerpelijk gymnastieklo kaal. Tevens wordt besloten de adressee rende vereeniging er op te wij zen,dat omtrent het gebruik van het gymnastiek lokaal nog een regeling zal' moeten wordejn getroffen in verband waarmede verzocht zal worden alsnog ten spoedigste een verzoek aan den raad te richten £p zegel). Besloten wordt een afschrift van het schrijven der P.U.E.ü. te zenden aan iJ.van vioudenberg voornoemd als ant woord dezerzijds op zijn bezwaar. besloten wordt den secretaris de ge vraagde machtiging te verleenen. Overeenkomstig de vraag van den wet houder wordt besloten. Het verlof wordt verleend. AANMERKINGEN. Ic<sf y t/V u?i. Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c\j( ebet-Gt-r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 384