- net7> y*. ff BESLISSING t advieg dt Js-e^lTóten. den Di- OvereenKoms r e c t euw h c**yt 1*4 a-<j U*, e vergunningen worden verleend overeen' comstig de "besluiten hiernevens als "bij' lage gevoegd en geboekt onder de nrs. 2/56, 2/57» en 2/59- het de ontverp-regeling kan de verga dering zich vereenigen, zoodat besloten vordt een afschrift daarvan te zenden ian l.Heijdeman voornoemd met verzoek willen mededeelen of hij op deze Wijze een overeenkomst tot grondruiling "enscht aan te gaan en een voorloopige verklaring te willen teekenen onder in trekking van alle hiervoren door hem geteekende verklaringen. 'Tordt besloten. iesloten wordt den Raad overeenkomstig 'e ingezonden stukken de noodige voor stellen te doen. esloten wordt het dossier in handen te stellen van den Brandraad met verzoek idvies te willen uitbrengen. e vergadering kan zich met het advies ereenigen en besluit denverbouw dien- sreenkomstig te doen plaats hebben, 'an den Directeur van O.'T. zal de op- racht tot verbouw gegeven worden. Ge. - 1301 //ft? |1 oJtOu&Z* \Jt SCb. Zy IS ba \j I Av Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 38