n n 1 dV e s a> *o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gem. Secretaris Gem»Ontvanger Directeur 0.7/ 1 J.G.'Ti jnands. r Aaannemer Alhier. Ged.Staten. Utrecht. Directeur 0.7. KORTE INHOUD. verzoekt oninvorderhaar te verklaren de leges, verbonden aan de beschikkingen in gevolge de Hinderwet op de verzoeken van A.A.van Dorrestein en Gebr. Swager ieder| tot een bedrag van f 5» vraagt machtiging de inning van gelden, verschuldigd voor het ophalen van asch en vuilnis,op te dragen aan den plaatselijk deurwaarder T.G.van den Ham tegen beloo ning gelijk aan 3van het ingevorderde bedrag. 17 Jan'30.adviseert naar aanleiding van een schrijve Tot oninv lierneven sloten racht te m het i No.167/4 20 Jan.130 23 Dec'29 2e Afd.no, 3114/1854 van Ir.H.A.van Aken te Soesterberg betrel fende de oprichting van een fabriek ter vervaardiging van reuk-en toiletwaters. doet het verzoek hem een tusschen termijn toe te kennen groot f 1500. - van de aanns' mingssom wegens het bouwen van een brand weercentrale garage enz. aan den Lange Brinkweg. stellen de vraag of de Gemeente bereid is den verbindingsweg vanaf den Yiekslooter- weg naar den nieuwen provincialen weg Soestdijk - Bilthoven in eigendom en be> heer over te nemen 18 Jan*30 No.159/1 Eet het n vereenige «anneer d lijk zal werk zood betaling geen bezv het verzc Besloten dat het C Voorstel] onderhoud indien d( •iekslool 1 M, kar voorwaard grondgeb: her eeni£ 0 de wi, in de tot Aan de Gt ■orden 01 van de ki vens tot staande 1 in meewi zendt uitvoerig rapport terzake uitvoerig ïesloten van Art.52 der Toningwet.alsmede een staaWend® °P vermeldende overtreders van 'Tet en Verori:(Ben e ning met verzoek afdoende maatregelen te j "!'Ben j j do bouwv nemen tegen deze overtreders. t) 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 39