AA A- y, Jh *xi. K-. z iró1 BESLISSING. ;n de ;en in- m van ieder Lden asch en selijk beloo- orderde 3 chrijve] betref k ter ters. termijn e aanne- brand- Lange fot oninvorderbaar wordt verklaard de biernevens bedoelde bedragen. Besloten wordt T.G. van den Ham de op dracht te geven tegen belooning van 3 van het ingevorderde bedrag. sreid is slooter- veg om en bs- itvoerift: een staal n Verorij elen te f.et het advies kan de vergadering zich vereenigen. Wanneer de Directeur van O.Vschrifte lijk zal hebben verklaard dat het bouw werk zoodanig is gevorderd, dat tegen betaling van het aangevraagde bedrag g' en bezwaar bestaat, wordt gunstig op het verzoek beschikt. Besloten wordt Ged.Staten te berichten dat het College bereid is aan den Raad voorstellen te doen tot in beheer en |>nderhoud nemen van den verbindingsweg Indien deze in rechte lijn vanuit den Jiekslooterweg en op eene breedte van |6 M. kan worden overgedragen, onder Voorwaarde., dat de Gem.Baarn op wier grondgebied de weg komt te liggen nim mer eenige zeggenschap kan doen gelden Op de wijze waarop de Gem.Soest de weg in de toekomst zal onderhouden. Aan de Ged.Staten zal tevens verzocht worden of de Provincie bij het aanleggen van de kunstwerken ter plaatse niet te vens tot eenige verbreeding van de be staande brug over de Pijnerburger Grift, fan meewerken. Besloten wordt de overtreders, voorko kende oio den staat opnieuw aan te schrij Ven de bouwwerken in over-eenstemming te brengen met de voorwaarden gesteld oij ie bouwvergunning. ft cA -/ A; /JS A/ VWi-h u Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. yivyvJX Aval S< Chvto V AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 40