S e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ~>ti'.u. de Vos. Soest bed.Staten. Utrecht. 3s". Idem. Centraal Bureau voor Verificatie Ben Haag. Idem. He Voorzitter 13 Aug'30 19 Aug'30 3e Afd. Ho. 2575/1955 12 Aug'30 3e Afd.Ho. 2517/1389 acht het verleenen van een ziektever lof van voorloopig 6 weken aan den Dir, Openb.'Verken noodzakelijk. (Aan den 1 Lng van fan 6 wei kan den 1 aaateegef gegeve spoedig rolledig De wethoi lasten m< bmtrent 1 geven in overweging alsnog over te gaan tot raadpleging van iemand ,die erva ring heeft op het gebied van gasverwar- ming in scholen, met verzoek de uit komsten van het onderzoek aan het colle ge kenbaar te maken. berichten den stand van zaken met betreifcotifical king tot de herziening van de jaarwedde van de beide wethouders. zendt rapport betreffende de kasopne:.;iii| bij den gemeenteontvanger per 21 Juli zendt rapport met betrekking tot de kali neming en controle van het gasbedrijf 0? ló Juli 1930. stelt aan de orde de vraag of alsnog eenl beslissing moet worden genomen omtrent il gunning voor het bouwen van het badhuis] met woning. Je Voorzitter merkt hierbij op dat de gsl houden aanbesteding en de resultaten daal van voor hem een groote verrassing heef-I bezorgd, omdat gebleken is dat het bou"*| werk niet zooals door den Directeur van Oe"[i. was gezegd lager dan de begrooting 1 zoude kunnen worden opgeleverddoch th°J| f 4000,- meer zal kosten. Spreker acht het in het belang der gemeente dat het| geheele voorstel door Burgemeester en 'Tethouders wordt teruggenomen en opnieu'7] aan de orde wordt gesteld, temeer daar hem het bouwplan zooals het later is ge" wijzigd h^m in alle opzichten kan bevre-| digen* HiJ zoude daarom gaarne zien dat omtrent het plan het oordeel van een de^l fan het 3 besloten ^adere ir jemaakte fan het 1 bet meerd (loten he [unnen aa roor de s ihbegrepe roorbehou ;en verho ledState tan den R ilsnog wo 3 C CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 423