t W//J JV Xdth Tr BESLISSING. lan den Directeur van O.W/ wordt met in gang van lö Augustus j.1. vöar den tijd van 6. weken ziekteverlof toegekend. Han den Directeur zal worden verzocht aaateegelen te nemen dat alle bescheiden en gegevenszijn afdeeling betreffende, spoedig aan den waarnemend Directeur rolledig worden overgedragen. De wethouder van Onderwijs zal zich be lasten met deze aangelegenheid en daar omtrent het college van advies dienen. iet betreil i aarwedde notificatie. Lan het rapport wordt kennisgenomen, besloten wordt aan den gemeenteontvanger ^aiere inlichtingen te vragen over de gemaakte algemeene opmerkingen. it de icas).®Van het rapport wordt kennisgenomen, ledri jf 0? |et meerderheid van steramen wordt be sloten het bouwen van een badhuis te gunnen aan J.J.Mets aannemer te Soest roor de som groot f 25-759»" (hierbij Inbegrepen de woning),een en ander onder iroorbehoud dat het aan den Raad te vra gen verhoogd crediet ad f 4000,- door de »ed.Staten wordt goedgekeurd, tan den Raad zal bovenstaand crediet ilsnog worden aangevraagd. cc/-S' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. aJi AjUlJLaa** AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 424