Sq. a a J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. .bestuur Engen- daa.lsch.ool. HO J.van Sloten. Soest KORTE INHOUD. 11 A.Ug'30 Kundige wordt gevraagd of wel dat voor het maken van een geheel nieuw plan eens een prijsvraag werd uitgeschreven. De beide wethouders kunnen zich in het stadium waarin het plan van het bouwen eener badhuis na de gehouden aanbesteding is komen te verkeeren, niet met de opvat ting van den voorzitter vereenigen en doen het voorstel het bouwwerk te gunnen aan den laagsten inschrijver J.J.Mets voor het bedrag groot f 25» 759»"*onder voorbehoud dat het te verhoogen crediet door den Raad en Ged.Staten wordt goed gekeurd. De Voorzitter blijft in het belang der ge* meente zijn standpunt handhaven. komt op uitnoodiging in de vergadering. De Wethouder van Onderwijs deelt namens net college mede dat na gehouden overlej met het ministerie van Onderwijs het voor de gemeente het meest voordeeliger voor komt om aan de Nijverheidsschool, staande aan de Molenstraat ten behoeve van de U.L.O.school der Vereeniging Engendaal- school geen verbouwing toe te passen. Spreker deelt mede ,dat het bestuur der Engendaalschool bij den Raad eene aanvrag kan inzenden voor de stichting van een geheel nieuw schoolgebouw voor het lager- en U.L.Onderwijs en geeft in overweging maatregelen te nemen voor het gereedmaken} van de bouwplannen nadat een geschikt terrein door het bestuur in overleg met B. en 'L zal zijn gekozen. verzoekt aan den Raad alsnog uitbetaling van f 25»- ter verrekening van het meer der werk dat hij zou verricht hebben -ij het bouwen van den gashouder. «J 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 425