BESLISSING. iet bestuur der Eng endaal school is het jollege erkentelijk voor de mededeeling zal zich spoedig heraden voor het lemen van verdere maatregelen. Alhoewel zijn schrijven inhoudende |een verzoek op ongezegeld papier is gesteld zal den Ra.ad worden medege sel! dat aan adressant reeds hij uit sondering zonder éat de gemeente daartoe (verplicht was reeds f^O,- heeft uitge keerd en dat er geen termen aanwezig l;;ijn de nog naar zijne meening restee- Lende f 25»- te betalen. 1/ l/C Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 426