<9u. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. tfHl. iJ.Drijver. Oir. 0 o enb .'V wnd ■B.Altena. Soest. J.i-.Lei j enaar. Utrecht. hf Gem.Keuringsdiens t 31 Juli3 Dir.O.tf. wnd. verzoekt hem in aanmerking te brengen voor vergoeding van overwerk. adviseert de zuidwest gevel van de school| aan de i&iadelwi j kstraat tegen het door regenen te behandelen met toepassing van een preparaat Seco. De kosten zullen te- dragen f 254»-• vraagt vergunning tot het graven van scherp zand en eventueel grind, in ge meentegronden. verzoekt over te gaan tot het leggen Vin| een trottoir voor zijn perceelen aan de Rademakerstraat Uit het onderzoek is gebleken dat door adressant ingevolge het besluit van 29 Oct.1929, Ho.20 op 2 Nov. 1929 f 189,- in de gemeentekas is gestort deelt mede dat wegens verrichte werkzaal] heden ten behoeve van een 7tal landbou" van ieder dier landbouwers f3»" moet worden vergoed aan de gemeente. 14 Aug'30 No96/2/20 rapporteert de kosten van betegeling archief kluis ad f 61,62 In dit bedrag is begrepen f 20,67 wegens loan vasten metselaar 3 C OS Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. ^ej

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 427