te 7 j* Kp. iggen van B E S L I S S I N G. m den Secretaris wordt verzocht hier omtrent advies uit te brengen. De fethouder O.'T. zal het college hief- Omtrent nader adviseeren. [iesloten wordt geen vergunning te ver teenen. besloten wordt den Directeur O.W. op te iragen het trottoir te leggen waarvoor ;en crediet wordt verleend -groot f 1Ö9»-* [Uit het onderock is gebleken dat inder- laad door een der gemeente-werklieden Iten behoeve van in het schrijven ge- Inoemde landbouwers werkzaamheden zijn /■erricht in verband met de bestrijding 1 mond- en klauwzeer, besloten wordt den gemeenteontvanger Jop te dragen de kosten ad f 3»~ [der in het schrijven genoemde landbou wers in te vorderen. [desloten wordt aan den Directeur op te Idragen de tegelvloer te leggen en hem Idaarvoor een krediet te verleenen ad f 40,- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V" tO-tXt/n*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 428