1 e a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. -bewoners Laan- straat ^4$. i-Uirecteur O.W.wnd iS'iTV. Idem. Idem. éVf Idem. 14 Aug'30 HO.60/3/4 14 Aug'30 Ho. 66/9/2 KORTE INHOUD. in verband met het adres aan den Raad van de bewoners aan de Laanstraat rapporteert de wnd, Directeur 0.77» dd. 12 Aug.1930 NT. 23/14/2 dat het aanbeveling verdient om niet alleen de Laanstraat doch ook de BeckeringhstraatBeukenlaan en Nieuwe- weg gelijktijdig voor verbetering in aan merking te laten komen, en vindt het van belang dat al deze wegen vooraf worden op- gemeten en in kaart gebracht, teneinde na raadsbeslissing over te kunnen gaan tot het verkrijgen van de noodige strooken grond voor wegverbreeding enz. 15 Aug'30 Na75/I2/I In verband met een gemaakte opmerking in de laatste raadsvergadering over een rio- leering van een gedeelte Nieuweweg vanaf de Nolenstraat tat aan de schouwsloot voe rende naar het Soesterveen, rapporteert de wnd. Directeur dat de kosten zullen bedragen f 1738»- zendt kostenberekening inzake versterking van het gymnastieklokaal te Soesterberg. De kosten bedragen f 325*28. Jeslote ie Beek Beukenl als één mededee. hiernied bestaat dragen 1 kaart L I men tot den groi fanneer I ge werk; len nadi I ken met betering a.g. wei Tever I gevraagc adres sar mede te Besloter te doen stellen |pig uit nauwste verni euv weweg. Ac ken zal j nieuwing i dit rio] Besloten crediet v orgest vraagt machtiging tot het uitschrijven van[BBesloten een openbare inschrijving voor het lever^njBlsenen. van brandstoffen, noodig voor de stookperi-| ode 1930/31. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken j om bouwvergunning met de daarbij behooren-j de ttekeningen en adviezen. ;e vergu 12ooveel .•let verz Ialhier t É'7oonhuis jafgeweze «verorden (J 3 cd Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 429