\A <r«j BESLISSING. Besloten wordt den Raad voor te stellen de Beckeringhstraat de Laanstraat, Beukenlaan en Nieuweweg allen tezamen als één werk te doen uitvoeren, onder mededeeling dat wanneer de Raad zich hiermede kan vereenigen het voornemen bestaat aan de Afdeeling 0 .W. op te dragen de wegen op te meten en in j kaart te brengen en maatregelen te ne men tot het verkrijgen Iran den benoodig- den grond ter verbreeding van die wegen. 'Vanneer het resultaat van de voorloopi- ge werkzaamheden zijn beëindigd zul len nadere voorstellen den Raad berei ken met credietaanvrage. Deze wegenver betering zal gebracht worden onder het z.g. wegenplan. Tevens zal aan den Raad machtiging [gevraagd worden dit voorloopig aan de adressanten als antwoord op hun adres mede te deelen. {Besloten wordt aan den Raad mededeeling te doen van dit rapport, en voor te stellen dit plan van rioleering voorloo pig uit te stellen, aangezien dit ten nauwste verband houdt met de algeheele [vernieuwing en verbreeding van den Nie- I we weg.Aan de Commissie van Openbare Her ken zal omtrent de voordrachten tot ver nieuwing van de Laanstraat enz. als wel [dit rioleeringsplan advies gevraagd word en. Besloten wordt aan den Raad het benoodigi crediet te vragen voor uitvoering der v orgestelde werken» 3esloten wordt de machtiging te ver kenen. vergunningen worden verleend voor zooveel betreft de brs. 1/262 en 2/IO3. Het verzoek van J.Mets Korte Brinlcweg alhier tot het oprichten van een dubbel .Woonhuis aan de Koninginnelaan wordt afgewezen op grond van art.Jjl her bouw verordening. i_/V krirn 1/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. k* iiJl V A.t'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 430