&si. Ve Voorzitter BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ••nd. Gemeente ontvanger Voorzitter gV.intercodam. 'iegelhandel Amsterdam. ingenieur van den *»eg van de iMed. Spoorwegen. Amersfoort (Ps'7- j ivV.Photax. Soestduinen. zendt m&andstatenboek met kasopneming per 15 Augustus 1930» stelt aan de orde de vraag of de decla ratie van den Chirurg N. van Ni euwenhuij- sen te Amersfoort wegens geneeskundige hulp verleend aan J.Snoek (armlastige) in 1927 en 1928 ad f lóO,- nog moet wor den voldaan. vraagt beslissing omtrent zijn vermeende vordering wegens levering van tegels aan de 0.1». school te Soesterberg. bericht dat de Maatschappij geen bezwaar heeft en mitsdien vergunt het aanbrengei aansluiten en onderhouden van 2 stuks lampen voor straatverlichting in de beide lantaarns aan iennoordgevel van hetf Stationsgebouw te Soestdijk. stelt voor thans te besluiten de con cessionaris der Centrale Slachtplaats e.enige nieuwe voorwaarden op te leggen aan de bij het besluit dd. 16 September 1929> 3e Afd. no. 277 verleende vergun ning ingevolge de Hinderwet. verzoekt eenige veranderingen te mogen aanbrengen in het verbouwingsplan harer fabriek waarvoor bij besluit van 21 Jan.I93O No.2/56 eene bouwvergunning is verleend. De Brandraad rapporteert onder dagteeke ning van 19 Aug.1930 dat tegen het ver- leenen van een gewijzigde vergunning overeenkomstig het ingezonden schema uit oogpunt van brandgevaar geen beswa ren bestaan. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 431