w: Jt va. BESLISSING. Notificatie IBesloten wordt de declaratie als achter stallige uitgaven van vorige dienstjaren te voldoen. [je fethouder van O.V. die na de gehouden [bespreking met genoemde N.V, op 27 Mei Ijl. zijn advies had toegezegd, zal voor ae eerstvolgende vergadering aan zijn toezegging voldoen. lesloten wordt een afschrift van het schrijven tezenden aan den Directeur ■0.7. met opdracht het gevraagde overleg te doen plaats hebben en de lampen als straatverlichting te doen aanbrengen. Dij het geven van den opdracht zal teven in herinnering gebracht worden dat de bestaande booglampen worden verwijderd en dat tusschen de halte Soestdijk en IddiICorte Melmweg nog een straatlamp wordjb 'aangebracht. Overeenkomstig het voorstel van den Voor ïitter wordt het besluit hetwelk hier- I nevens als bijlage is gevoegd onder le |afd. No. 1456 vastgesteld. Besloten wordt de H.V.Photax te vergunnen de wijzigingen aan te brengen in het oorspronkelijk verbouwingsplan. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 432