'3- fllo. H x. e a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. JU.van Dijk. Noorderweg Soest Oir. O. If. wnd. 14 Aug'3° *0.121/8/4 De Voorzitter Hi. Idem idem. Hi. gemeentesecre taris. verzoekt overeenkomstig het hem gezonden schrijven dd. 4 Juni 1930 3e afd.no. 23*1~ 11^ een drinkensgat te maken in de opgaande sloot langs de "buitenplaats Braamhage rapporteert inzake verkoop van een perceel grond toebehoorende aan de gemeente aan 0.P.N.31om Pzn. te Zeist ^elk perceel oo grond van verjaring door H". van Dorre steijn ten onrechte aan den heer Blom is overgedragen. stelt voor aan P. van Holten Plasweg 6 alhier voorkomende in art.19 Prirn.kohier schoolgeld O.L.G. een ontheffing te verle nen ad f 2,40. stelt voor over te gaan tot vaststelling van een 3e supp. kohier schoolgeld met een totaalbedrag van f 251*58. stelt voor aan het Bestuur der Vereenigiij E.H.B.0. mededeeling te doen dat de Ged. Staten goedkeuring hebben verleend aan het besluit tot het toekennen eener bij drage in de kosten van aanschaffing eener ziekenauto, zoodat de Vereeniging tot aankoop kan overgaan. vraagt of bij gelegenheid van de 50sten verjaardag de diensten bij de gemeente kunnen gesloten worden. 4J 3 3 CR Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 433