7 k Ar 7 BESLISSING. 3e slot en wordt den Directeur O.W. op te dragen spoedig het gevraagde drinkene Uat ter plaatse aan te br engen onder machtiging daarvoor materialen van de 1 Gemeente te gebruiken er. een gemeente-ar irbeider beschikbaar te stellen. Adres sant zal zelf bij het maken van het drir kensgat de verdere hulp verleenen. Op voorstel van den Voorzitter wordt Gesloten den heer Blom voor een bespre king met hem uit te noodigen en Notaris Knoppers te wijzen op zijne foutieve han [deling om zonder neer een perceel gemeen 1 te-eigendom bij notarieele acte over te schrijven ten name van derden. Hordt besloten. Het kohier wordt vastgesteld tot een be- irag van f 251»58 en zal aan den gemeen teontvanger worden ter hand gesteld ter invordering van de daarop voorkomende bedragen. 'ordt besloten. P sloten wordt op 1 September a.s. de |uensten te sluiten. J 7 V 11 Li 4 \7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /H /llt J j j z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 434