7- H Hh. HL. E E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Mi Centr.Bureau voor Verificatie en -öestuur "Goed. Wonen". Afd. -"'inanciën. ■burgemeester Voorzitter ?.G. de Vos. Arts Soest. Voorzitter KORTE INHOUD. Door het Bestuur der Woningbouwvereenig "Goed Wonen" wordt ingezonden de reke ning over 1929» pgesteld door het Gent: Bureau voor Verificatie enz. te s-Gra- venhage geeft een ontwerp-besluit tot wijziging der begrooting Wegenfonds 193° terzake terugbetaling van de helft van het voor eeuwigdurend onderhoud van de Verl. Oranjelaan gestorte kapitaal. brengt in behandeling het door den Com mandant der Brandweer Soest onder dag teekening van 12 April ingezonden rap port betreffende den brand aan den Veen zoom no.6. In dat rapport wordt de wen schelijkheid geuit ter plaatse eenige brandputten te maken deelt mede dat de Commissie inzake reorganisatie brandweer het wenscheliji heeft gevonden een onderzoek in te stel lens a. tot het plaatsen van een sirene aan de gemeentetoren en op de in aan bouw zijnde watertoren. b. de te bestellen sirene te Soesterbeii op een zoodanige wijze aan te sluit dat het mogelijk wordt de bediening daarvan te doen uitgaan zoowel van de woning van den commandant als val uit de politiepost. zendt een verklaring waaruit blijkt dat de ambtenaar ter Secretarie belast met de boekhouding O.W. den heer J.H.G. v.ij Woude ingaande 26 Dezer 2 maanden ziekteverlof wordt voorgeschreven. stelt voor de beslissing op het verzoek van de Gebr.Hoksbergen alhier om ver gunning ingevolge de Hinderwet te ver dagen. Idem verzoek J.v.d.Breemer Korte Ifelffl" weg alhier. w 3 C CD O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 437