\sn ^yyfx.% 't HA vA Lrene aan j Ln aan- BESLISSING. Blijkens ingezonden stukken geven de jaarstukken over 1929 geen aanleiding tot het doen van bijzondere opmerkingen. Besloten wordt het ontwerp-besluit den Raad ter vaststelling aan te bieden. Besloten wordt hieromtrent het advies van den Brandraad in te winnen. Besloten wordt aan den Brandraad het onderzoek in handen te geven met mach tiging zich nader te verstaan met de N.V. Groenveld en Co. te Amsterdam voor zooveel betreft de sirene te leveren voor Soesterbefg Het dossier zal den Brandraad worden toegezonden Het ziekteverlof wordt vanaf 26 Aug. voor den tijd van 2 maanden verleend. Beide besluiten tot verdaging worden vastgesteld. VJL lAinijf. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 438