ïï-ji. 8-j i?yr 6 B e a> "o Sjfi. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. $11 Ue Voorzitter -Directeur U.W, wnd. Idem* 1. Voorzitter ,v.d.l«oo •De Voorzitter 19 Aug* 30 Ho. 167/136 KORTE INHOUD. draagt ter vaststelling voor een tweetal Hesluiten tot ontheffing van schoolgeld, t.w. G.v.d.Kamp ,Koninginnelaan 99 ad f 4,80 en B.Meerding ,Oude Utrechtscheweg la ad f 2,25* adviseert gunstig op het verzoek van T.Sikma, wonende te Amersfoort tot wijzi- ging van het bouwplan voor een landhuisje aan de ®mmalaan waarvoor vergunning is verleend hij besluit van 3° Juli. j .l.reg, no. 1/240. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen stelt voor in verband met het langdurig ziekteverlof«verleend aan den ambtenaar ter Secretarie J.H.G v.d.Woude«een oproe ping te doen voor de oetrekking van een tijdelijk ambtenaar tegen een belooning berekend naar een jaarwedde van f 2000, per jaar. vraagt vergunning tot het plaatsen van een electrische lichtreclame aan het per ceel Soesterbergschestraat 28. brengt opnieuw ter sprake het voornemen tot het bouwen van het badhuis.Uit een ontwerp voordracht aan den Raad blij Kt dat een verhoogd crediet noodig is van f 4o5U«- zonder dat daarbij rekening is gehouden met de belooning van een tijd» opzichter te stellen op f 1000,-. Spre ker vraagt of de wethouders blijven bij het besluit om het verhoogde crediet bij den IJaad aan te vragen dan wel of zij met hem van oordeel zijn dat het beter is de plannen geheel terug te nemen. Tethouder Endendijk is van meening dat het crediet door den Raad toegestaan voor sanitair t.w. f 10.000,- in verband met het gewijzigde plan te hoog is geraamd, en acht het wenschelijk dat omtrent het gevraagde crediet ad f 10.000,- door den dienst O.W. een specificatie wordt gege ven Na ontvangst dezer specificatie De beslu: egen wi, ;omstig lezwaar De vergui eenkomst: bijlagen nrs 2/10! Hordt bes welke hi< wordt go< Op het v< Lan den f borden oh itair ee e ontwei an den a ergaderi w 3 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 439