'r Air/r» aX7? iA oUlx. B E S L I S S I N G. i tweetal pe besluiten worden vastgesteld, oolgeld, 99 ad htscheweg van ot wij ai- andhuisje nning is j .l.reg, |legen wijziging van het bouwplan overeen komstig ingezonden ontwerp bestaat geen bezwaar verzoekenPe vergunningen worden verleend over- ngen en Btenkomstig de besluiten hiernevens als [bijlagen gevoegd en geboekt onders de rs 2/105 en l/26l# 2/104 en 2/106. gdurig btenaar en oproe- van een looning, f 2000,- en van het per- arnemen Lt een blijkt Ls van tening een tijd Spre ien bij liet bij r zij >t beter aen. ig dat het voor tnd met sraamd, int het Loor den Lt gege- latie Vordt besloten. De te plaatsen advertent welke hiernevens als bijlage is gevoegd» wordt goedgekeurd e, Op het verzoek wordt gunstig beschikt. den Directeur van O.W. zal verzocht forden omtrent den post f 10.000,- sa- litair een specificatie in te zenden, 'e ontwerp opdracht en gunning van het werk tan den aannemer J.Mets wordt in deze fergadering geteekend. aJc v xf u1 (lii f uls- \M\ Ufïh. (Hl. telefonisch met firma Samson afgedaan. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. /"W u- li AANMERKINGEN. C*J (LuA*~i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 440