*11 <iy. e s J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J .^nik. Schoutenk.weg 28 Soest. De Voorzitter T.Beuzel. Hemeentebode, KORTE INHOUD. kan omtrent een ontwerp voordracht defini. ,ief worden vastgesteld.Spreker ia van oor deel dat de plannen tot bouw van het bad huis, moeten worden uitgevoerd. Ook wet houder boenders deelt dit standpunt vraagt ontheffing van het bepaalde in de bouwverordening art.9 noodig voor het oprichten van een woonhuis op een perceel kad. gem S0est in Sectie D.no.1900 gele gen aan den Schoutenkampweg De vergade ring is van oordeel dat door den voorge nomen bouw de rooilijn inderdaad 2 maal in beslag wordt genomen brengt in behandeling het verzoek van J.v.d.Bremer Korte Melraweg om vergunning tot het oprichten van een gtiuaoct^exxsax zuiveltaxactattiag fabriek. De Voorzitter is van meening dat de ingezonden teekeningen en beschrijvingen er op wijzen dat de onderwerpelijke aanvrage is bedoeld voor de oprichting eener zuivelfabriek, waardoo het voor B. en op grond van de veror dening dd. December 1928 niet mogelijk is een vergunning ingevolge de Hinderwet te verleenen. De beide Wethouders zijn van oordeel, dat de inrichting niet beschouwd moet worden als zijnde een fabriek ,doch meer als een inrichting verbonden aan een landbouwbe drijf, waarin melk en andere zuivelproducten worden behandeld Besloten In deze genomen verzocht spectie krijgen richting teschouw komt in de vergadering teneinde in de ge legenheid gesteld te worden aan hef Colle ge enkele vragen en mededeelingen te doen betrekking hebbende op zijne verplichting tot het verlaten van de bovenwoning van het Raadhuis. Door Beuzel wordt medege deeld dat hij pogingen in het werk heeft gesteld een voor hem geschikte wo ning in de omgeving van het Raadhuis te huren. aij is thans in staat een woning aan de Spoorstraat te huren voor f 40,- per maand en vraagt of de gemeente bereid is hem deze woninghuur te vergoeden en het bedrag wegens gemis aan emolumenten niet ia geld uit te betalen, doch hem de voorrechten van vrij vuur en licht als mede water te laten behouden. Het bedrag ad f 55®»~ door Burgemeester en Wethouders vastgesteld als compensatie voor vrij woner en anolumenten brengt hem in een nadeelige, positie **ij is van meening dat hij reeftt heeft op vrij wonen enz. omdat zijn aanstel ling daarop is gebaseerd. (J 3 C "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 441