V BESLISSING. ht defini.| 3 van oor» het bad- Ook wet- unt ie in de oor het (Besloten wordt het verzoek af te wijzen, a perceel DO gele- vergade- voorge- 2 maal t van srgunning tjdtxxsas sitter is ïkeningen dat de ïld voor c. waardocj veror- jgelijk is] srwet te .jn van >eschouwd ik ,doch l aan een andere n de ge let Colle- t te doen 'lichting ng van iedege- rerk kte wo- uis te woning f 40,- e bereid en en menten hem de t als- bedrag ethouders vrij woner adeelige dij recht jn aanstel In deze zaak wordt nog geen beslissing genomen, doch aan den secretaris wordt verzocht te trachten bij de Arbeidsin spectie te Utrecht eene verklaring te ver krijgen omtrent hare opvatting of de in richting zooals die is ingezonden moet beschouwd worden als een zuiverfabriek. ïadat de^i heer Beuzel de vergadering Jheeft verlaten wordt besloten hem voor |de keuze te stellen de f 55°»" accepte genoegen te nemen met de woning aan de loninginnelaan thans verhuurd aan H.A. Tos met daarnevens vergoeding wegens ge- lis aan emolumenten tot een bedrag van 175 r-. eren Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Of r In/U /vt*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 442