#73 s e "o JVo BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Wethouder van Onderwijs. De Voorzitter ófli. Idem. iS1 H. Idem. KORTE INHOUD. deelt mede dat hem de vraag is gesteld de opening van de openbare U.L.O. school op 4 September a.s. met eene plechtigheid te willen doen gepaard gaan. Spreker vindt er alleszins reden toe en doet daaromtrent het voorstel dit te doeji geschieden in den voormiddag van 4 Sept. a.s. ten 10 ure, zoo mogelijk in tegenwoor" digheid van eenige genoodigden en de oudera der kinderen. vraagt naar het standpunt door de vergaderi in te nemen tegenover het Harmoniecorps te Soest, in verband met het geven van een openbaar concert op 1 Sept. a.s. zijnde dit jaar den dag waarop de herdenking van de verjaring van ü.M. de Koningin al gemeen plaats vindt. deelt mede zich de vraag te hebben gesteld of het fanfarecorps St. Joseph te SoestertaJ wel voldaan heeft aan hare verplichtingen om tegenover de subsidieverleening 2 open-| bare concerten te geven en zou hieromtrent! gaarne aan het Bestuur van het Fanfare corps een vraag willen richten. oordeelt het noodig aan het Verificatiebu reau opdracht te geven de loonadministratie] aan Openbare Werken te controleeren. ftj 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 443