Jn Ut HA ^yyv/rpo steld school htigheid ker oet oeji 4 Sept. tegenwoor" de ouders vergader: ecorps ti van een zijnde enking rigin al- ti gesteld Soesterbe 3htingen l 2 open- eromtrent ifare- BESLISSING. Overeenkomstig het voorstel van den •?.<ethouier wordt besloten. De vergadering besluit dat overeenkomsti de voorwaarde van subsidieverleening op 1 Sept» a.s. een openbaar concert moet gegeven worden. De uitvoering kan ge schieden te Soesterberg, alwaar op dien dag de feestelijkheden worden gehouden. Besloten wordt de door den Voorzitter gewenschte inlichtingen in te winnen. besloten wordt opdracht tot controle te geven. g Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 444