(S<f j. Ml. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Voorzitter Idem Wed.G.v.d.Boven kamp. geb. Antje Prins. Soest. ü.Stam. Soest. Ml. Directeur 03. 31 Juli»30 No.96/2/I7 Hordt be stelt voor de ontwerp verordening op de heffing van de besmettelijke ziekte gel-] den te zenden aan de raadscommissie voor| belastingzaken met verzoek daaromtrent te willen adviseeren. brengt in behandeling de ontwerp voor- ■Besloten dracht ter benoeming van leden der vasteBz°oa^s commissiën uit den raad voor 1930 en Bvoegd de 1931. vraagt verlof voor den verkoop van alco-| holhoudenden drank anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van ver koop in de beneden voorlocaliteit èn de concertzaal van het perceel kad. bekend alhier in sectie A no. 2031» plaatselijk| gemerkt v.Weedestraat 32. lüangezie. ;en is vo het verz opnieuw komt in behandeling het verzoek van H.Stam om vergunning tot aansluiting van de afvoerpijp zijner garage op het gemeente-riool. Uit de desbetreffende stukken blijkt datl zoowel hij als zijne moeder Mevr. de Vei| G.Stam bereid zijn tot grondafstand voor verbBeeding van het Nieuwerhoekplein. Blijkens rapoort van den Directeur van O.W. van 7 Juli 1930, No. 23/10/4 bedrag de kosten in totaal f 320»- De Voor zitter vraagt of het gemeentebelang bij de verbreeding zoodanig is gediend datl uitgaven ad f 320,- gerechtvaardigd zijti De beide wethouders vinden het van groot belang dat de verbreeding tot stand komt en dat een en ander wordt verbonden aan de vergunning tot aansluiting van het gemeenteriool zendt de ingekomen offerte voor de leve ring van stalen archiefstellingen in de kluis van het raadhuis Naar aanleiding] van het rapport van den Directeur O.W. adviseert de Secretaris bij schrijven van 25 Augustus 1930 de levering der stel lingen op te dragen aan de N.V. Lips' 310 ten en Brandkastenfabriek te Dordrecht voor de ingeschreven som groot f 405»'" De oorspronkelijke raining was f 35® zoodat eventueel t.z.t. een verhoogd crediet zal worden aangevraagd. 3esloten foorstel! krediet 1 jjp advies loopig d« Hng gela Jtalen st f»V. Lip |te Dordi 3 G O V Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 447