BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. h.Hilhorst. Directeur O.1*, wnd. 27 Aug'30 No.23/15/2 ffl.»?itte. ■^ikenhorstweg 14. Soest. Directie N.V. Arnhemsche 'Wa terleiding Mij Utrecht 26 Aug* 30 Idem. 25 Aug'30 No.209/ 2650 vraagt een voorloopige beslissing van het college omtrent zijn voornemen om op zijn nerceelen sectie d, ho.1140 en 1347 een huis te stichten een en ander over-| eenkomstig bijgaande situatieteekening rapporteert naar aanleiding van een in gekomen klacht van T.Kersten ,Kerkdwars- str. 6 alhier omtrent den slechten toe stand van de ^erkdwarsstraat, meer in 't bijzonder de geringe breedte van die straat. De directeur deelt mede dat door opsnoeiing van een haag toebehoorende aan den heer de Ruiter het bezwaar in het| schrijven genoemd is opgeheven, doch vraagt machtiging om met de eigenaren in l overleg te treden voor den noodigen groni afstand teneinde een algeheele verbete-f ring te kunnen tot stand brengen. vraagt in verband met de omlegging van Eikenhorstweg in het oude weggedeelte een lichtpunt aan te brengen zendt in verband met de voorgestelde wijzigingen der overeenkomst van 31 -°e" cember 1928 de redactie van de door het college gewenschte overgangsbepaling zendt opgaaf van kosten wegens veranderen en verleggen van verschillendeidienst- leidingen en binnenleidingen ten behoeve van de perceelen aan de Konigginnelaan Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 449