t Ja ng van men om op 0 en 1347 nder over- ekening B E S L I S S I N G. 1 een in- lerkdwars- .en toe- leer in i van die i dat door hoorende 'aar in het doch ;enaren in .igen gronii e verbete n. mg van deelte nesloten wordt adressant te berichten dat tegen het bouwen van een huis over eenkomstig situatieteekening geen be zwaren bestaan. Hij zal echter van het college een vergunning moeten hebben voor een uitweg op den Hieuweweg, zoo dat hem in overweging wordt gegeven t.z.t. naast het verzoek om bouwver gunning nog een schrijven te richten, verzoekende hem de uitweg te verleenen. Besloten wordt adressant W.Kersten te berichten dat als zijn bezwaar is te gemoetgekomen door het snoeien van de haag van den heer de Kuiter en dat [voorts plannen in voorbereiding zijn tot eventueele verbreeding van de ge- heele Kerkdwarsstraat. telde n 31 De- door het aling veranderen dienst- n behoeve nnelaan Besloten wordt den Directeur van O.W. op te dragen een lichtpunt ter plaatse aan te brengen. De vergadering kan zich met de redactie der overgangsbepaling vereenigen# en besluit aan den Raad voorstellen te doen tot wijziging der concessie zooals deze door de Arnhemsche Waterleiding Mijbij haar schrijven van 24 Juni *30 worden voorgesteld. Besloten wordt aan de Waterleiding Mij, op te dragen de werken uit te voeren wanneer inderdaad is gebleken dat de perceelen wegens grondafstand daarvoor in aanmerking komen en de benoodigde gelden door den Raad zijn gevoteerd. v^- f 'j oj/i Hio Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 450