ygn. s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Voorzitter «J .v.d.Bremer Kerkpad Soest. Amercan *"etro- leum Comp. s-Gravenhage, M.C.Doeser Soesterberg, stelt voor over te gaan tot vaststelling van de hiernevens gevoegde hesluiten tot ontheffing en restitutie van schoolgelden,! verzoekt hem vergunning te verleenen voor het leggen van een laagspanningskabel in jden openharen weg den Korte Melmweg, dienende voor stroomlevering der electro- Imotoren in het zuivelgebouw ggiagim staanii) op het perceel sectie A. no. 1224. De di- recteur van O.W. adviseert in zijn rapport] van 26 Aug.1930 no. 30/12/2 de gevraagde vergunning onder de door hem gestelde voorJ waarde tot wederopzeggens toe te verleenen,} verzoekt de termijn binnen welke de onder-] grondsche benzinebewaarplaats op het per ceel sectie C no.1839 aan de Birkstraat ingevolge vergunning 30 April 1930 moet zijn tot stand gebracht te willen verlen gen tot 1 Sept. 1931. vraagt haar te willen berichten of voor het oprichten van een houten tuinhuisje op het terrein kad. gem.Soest in sectie E no. 203 vergunning kan worden verleend. ü/iop. Amersfoortsehew 2 Soesterberg. gasoven in plaats van ^e bestaande heete luchtoven in het-perceele kad gem.Soest m sect Amersfoortsehestraatweg 2 Directeur O.W. 1 wnd 28 Aug'3® Ho.41/4/49 vraagt machtiging tot bestrating van den vleugel Spoorstraat - Soesterengweg over te| gaan, zulks in belang van het verkeer in dej] bocht.De kosten bedragen f 400,--. t) 3 C 03 ~0 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 451