T BESLISSING. stelling iten tot oolgelden, enen voor kat)el in lmweg electro- Epen s taands 4-. De di jn rapport gevraagde telde voor' verleenen de onder- het per sstraat JO moet i verlen- je besluiten worden vastgesteld. iesloten wordt de vergunning te verleenen Dnder de voorwaarden als zijn omschreven Ln het rapport van den wnd. Directeur ,Wdd. 26 Aug* 30 no.30/12/2. Iesloten wordt gunstig 00 het verzoek te beschikken. >f voor ïhuisgie sectie E •leend. Besloten wordt in den vervolge voor het stichten van houten huisjes vergunningen e verleenen wanneer dergelijke huisjes orden gebouwd op perceelen minstens root 2500 112. esloten wordt het vorenstaande aan adresf ante mede te deelen opdat bij het in- enden van de officieele bouwaanvrage aarmede rekening kan worden gehouden. •n van een ■^angezien aan-d-e wettelijke voorschriften e heete »e voldaan wordt besloten de gevraagde [.Soest »ergunriing ingevolge de Hinderwet te ver- ■k-gemerkt flleeneri, van den eg over teil keer in dej Nsloten wordt de machtiging te verleenen P de kosten te bestrijden uit het credie^ pgenplan. Omtrent de uitvoering van het perk ter plaatse, waaromtrent de Direc teur eveneens in zijn schrijven melding aakt wordt besloten dit over te laten den Wethouder van O.W. J 't'kjj k/1 l/~~ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Cl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 452