Sjl 'jj s a c ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Wethouder van Onderwijs. /te Soester- berg Idem KORTE INHOUD. doet het voorstel den Uirecteur van 0»?, op te dragen spoedig over te gaan tot versterking van het gymnastieklokaal/over- eenkomstig zijn rapport van 14 Aug.1930 no.66/9/2 <J-?t stelt voor te besluiteh aan het Bestuur der R.K. Jongensschool te Soest voor het doen aanbrengen van een gasverwarmings- installatie het doen plaatsen van hand- waschbakjes en het doen maken van W.CF s na wegbreking der bestaande privaten ten te- hoeve dier school een bedrag van f 12849,^ beschikbaar te stellen 2e. de waarborgsom te bepalen op f 1927,45 (15# van f 12849,72) Bij toeaending van dit besluit aan het schoolbestuur kan er worden opgewezen dat Wed.Staten het benoodigde crediet nog moet goedkeuren. p Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 453