3 3 3 3 n. J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. (ro. J.Casteleijn en R.Budding Leger des Heils Amsterdam. ■Eerstaanwezend ingenieur Amersfoort. 0])> 'voorzitter 4 Sept'30 No.2090 vragen ontslag als leden van het Bur gerlijk Armbestuur. vraagt toestemming voor het houden eenerB^e *,oes openbare inzameling. herinnert aan zijn schrijven van 14 Juni] j.1. betreffende het in gebruik nemen van grond toebehoorende aan het Rijk (Vliegkamp) als wandelpad behoorende tot] de Batenburglaan. De Secretaris die deze aangelegenheid voor onderzoek in handen heeft deelt mede dat hij het noodzakelijk acht een persoonlijk onderhoud met den eerstaan wezend ingenieur te hebben aangezien deze aangelegenheid uit de dossiers zeer| moeilijk valt uit te zoeken.Sareker vraagt voor het onderhoud de machtiging van het college. gaat over tot bet houden van de openbare aanbesteding voor de levering van brand stoffen Bij opening van de daarvoor bestemde Tous blijkèn aanwezig te zijn 5 inschrijvings biljetten, welke achtereenvolgens door den Voorzitter worden geopend. Zij blij^ te bevatten een inschrijvingsbiljet van' le. N.V. L.de Ruiter Co.'s Brandstoffen| handel te Soest; 2e. J.Hoekstra te Soest; 3e. N.V. Göbel's Steenkolenhandel te Soest. 4e. 'tf.Sukel te Soest. 5e. Joh. Tak te Soest. De biljetten worden alle gewaarmerkt door den Secretaris. Ui E 3 G O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. ol.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 457