yy BESLISSING. besloten wordt de ontslagbrieven te zenden aan het Burgerlijk Armbestuur met verzoek overeenkomstig art.1 van het reglement voor het Burgerlijk Arm bestuur ter vooraiening in de ontstane vacature een aanbeveling in dubbel tal len aan het College te willen inzenden. uden eenerBDe toestemming wordt verleend, stemde bus chri jvings-j ens door Zij blij^ Lij et van randstoffen] Op voorstel van den Vooraitter wordt 1 besloten den secretaris de gevraagde [machtiging te verleenen met verzoek [het onderzoek met bekwamen spoed te wil- 1 len afdoen. pe gunning wordt aangehouden en beslo ten de inschrijvingsbiljetten te stel len in handen van den Directeur O.W. niet opdracht een overzicht betreffende deze aanbesteding samen te stellen en bij het college in te leveren vergezel^, van zijn advies. yK, 2 2/. /3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 458