3 3 3 3'/ <1 a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. i>e Ontvanger der Kegistratie en Domeinen Amersfoort. .Bestuur T.B.C. Vereeniging. Voorzitter cr$. fechn .Ambtenaar Gasbedrijf. Id em. KORTE INHOUD. 3 Sept*30 zendt een gewijzigd ontwerp overeenkomst inzake het grinddelven door de gemeente Soest in militairen grond te Soesterberg, met verzoek te willen mededeelen of prijs gesteld wordt op het tot standkomen van het contract. verzoekt eene bijdrage uit de gemeente kas ter bestrijding van de kosten van verpleging in het sanatorium Zonnegloten van Mej J.C.Bos geb. Langenberg voor den tijd van 3 maanden. Het bedrag der bijdrage zal f 180,- mc&etei bedragen. vraagt de beslissing van de vergadering omtrent de achterstallige nota van het St.Elisabeth 's Gasthuis te Amersfoort terzake Rontgenlogisch onderzoek van den armlastige H.TCesterveld alhier op 20 Juli 1929» nota is groot f 15»--* zendt kort overzicht van het gasbedrijf over de maand Juli 1930. doet het voorstel aan de muntgasverbrui- kers eenige reductie toe te staan op den gasprijs door te bepalen dat van eiken muntgasverbruiker die gedurende een vol kalenderjaar meer dan 400 M3 gas heeitj verbruikt voor eiken M3 boven 400» per M3 2 cent wordt terugbetaald. De Heer Koendérs merkt op dat hij het niet juist vindt de gasafname te beoordeelen naar het gebruik gedurende een vol ka lenderjaar en zou liever willen spreken van èen gasverbruik in den loop van een kalenderjaar. <u 3 C CB OH. Of. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 459